மாவட்ட / ஒன்றிய அளவில் இல்லம் தேடிக் கல்வி திட்டத்தில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கு - பதிலி ஆசிரியர் SMC மூலம் நியமனம் செய்ய அனுமதி - ITK சிறப்புப் பணி அதிகாரியின் செயல்முறைகள்.......

 
மாவட்ட / ஒன்றிய அளவில்   இல்லம் தேடிக் கல்வி திட்டத்தில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கு - பதிலி ஆசிரியர் SMC மூலம் நியமனம் செய்ய அனுமதி - ITK சிறப்புப் பணி அதிகாரியின்  செயல்முறைகள்.......