2022-23 ஆம் கல்வி ஆண்டில் *2ஆம் கட்டமாக மண்டல அளவிலான ஆய்வுக் கூட்டம்* - சென்னை மண்டல வாரியான ஆய்வுக் கூட்டத்திற்கு ஆய்வு அலுவலர்களை நியமனம் செய்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு!!!

 2022-23 ஆம் கல்வி ஆண்டில் 2ஆம் கட்டமாக மண்டல அளவிலான ஆய்வுக் கூட்டம்


சென்னை மண்டல வாரியான ஆய்வுக் கூட்டத்திற்கு ஆய்வு அலுவலர்களை நியமனம் செய்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு!!!