+1 மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கான திருப்புதல் தேர்வு அட்டவணை & தேர்வு பாடத்திட்டம் வெளியீடு!!!

 மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கான திருப்புதல் தேர்வு அட்டவணை & தேர்வு பாடத்திட்டம் வெளியீடு!!!