10, 12-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான முதல் & இரண்டாம் திருப்புதல் தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு...

 10, 12-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான முதல் & இரண்டாம் திருப்புதல் தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு...

CLICK HERE - Revision 1 time table 


Click here -Revision 2 time table 


CLICK HERE TO DOWNLOAD- SYLLABUS


Click here to DGE letter - pdf 


Click here to press letter -pdf