19-09-2021 அன்று இரண்டாம் கட்ட சிறப்பு தடுப்பூசி முகாம் நடத்துதல் சார்ந்து தலைமை செயலாளர் அறிவிப்பு வெளியீடு!