10, 11-ம் வகுப்பு துணைத்தேர்விற்கு விண்ணப்பித்த மாற்றுத்திறனாளிகள் அனைவரும் தேர்ச்சி என அறிவிப்பு