பள்ளி செல்லா/இடை நின்ற குழந்தைகள் கணக்கெடுப்பு - வழி காட்டு நெறிமுறைகள் சார்ந்து மாநில திட்ட இயக்குனரின் செயல்முறைகள்