மே மாத மின்கட்டணத்தை நீங்களே கணக்கீடு செய்வது எப்படி?