9,11 ஆம் வகுப்புகளுக்கு இப்போது பள்ளிகளை திறக்க வாய்ப்பில்லை பள்ளிக்கல்வி இயக்குனர் தகவல்