கல்வித்துறை அலுவலகங்களில் உள்ள அலுவலகப் பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தல் குறித்த பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!!!

 

கல்வித்துறை அலுவலகங்களில் உள்ள  அலுவலகப் பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தல் குறித்த பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!!!CLICK TO VIEW THE DIR.PRO BELOW LINK

                                                     CLICK HERE TO DOWNLOAD -DIR.PRO