23.10.2020 முதல் SSLC-2020 தேர்வுக்கான அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ் வழங்கப்படும் - அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநர்! ☝️

 

10TH STD ORIGINAL MARK STATEMENT ILL DISTRIBUTE ON 23.10.2020-MORE DETAILS CLICK BELOW LINK
CLICK HERE TO DOWNLOAD-DIR.PR