சமக்ரா சிக்க்ஷா அபியான் மாநிலத் திட்ட இயக்குநராக திருமதி G.லதா IAS அவர்கள் நியமனம்...