அரசு கலைக் கல்லூரிகளுக்கு விண்ணப்பித்த மாணவர்கள் சான்றிதழ்களை பதிவேற்றவில்லை என்றால் என்ன செய்யலாம் ?