+2 முடித்தவர்கள் அரசு பல்கலைக்கழகம் மூலம் கல்லூரிகளில் ஆன்லைன் விண்ணப்பிக்க லிங்குகள்...

சட்ட படிப்பு  - விண்ணப்பம்👇🏻*

* மருத்துவ படிப்பு - விண்ணப்பம்👇🏻*

* செவிலியர் / பாரா மெடிக்கல் படிப்பு - விண்ணப்பம்👇🏻*

* கால்நடை மருத்துவ படிப்பு - விண்ணப்பம்👇🏻*


* பொறியியல் படிப்பு - விண்ணப்பம்👇🏻*

* பொறியியல் Marine படிப்பு - விண்ணப்பம்👇🏻*

வேளாண்மை படிப்பு  - விண்ணப்பம்👇🏻

மீன் வளம் படிப்பு  - விண்ணப்பம்👇🏻

* ஆசிரியர் படிப்பு - விண்ணப்பம்👇🏻*

* உடற்கல்வி ஆசிரியர் படிப்பு - விண்ணப்பம்👇🏻*


* கலை, அறிவியல் படிப்பு - விண்ணப்பம்👇🏻*