முக்கியமான_RTI_தகவல் ஒரு திருமணம் ஆகாத அரசு ஊழியர் பணியில் இருக்கும் போது உயிர் இழந்தால், அவரின் உடன் பிறந்த திருமணம் ஆகாத சகோதரன் / சகோதரிக்கு கருணை அடிப்படையில் பணி வழங்கலாம்.. RTI- Letter avail

FB_IMG_1594908655305