G.O(MS)NO.304-COVID-19 தொடர்பாக 25 3 2020 முதல் பணிக்கு வர இயலாத அரசு ஊழியர்கள் உடைய பணிக் காலத்தை பணிக்காலமாக கருதவும், விடுப்புகளை முறைப்படுத்துவது குறித்து அரசாணை வெளியீடு