நாடு முழுவதும் கல்வித் துறையில் அதிரடி - பள்ளி பாடத் திட்டத்தில் பிரமாண்ட சீர்திருத்தம் - நடைமுறைப் படுத்தும் பணி துவங்கியது 2023-ல் புதிய பாட புத்தங்கள் தயாராகும்

நாடு முழுவதும் கல்வித் துறையில் அதிரடி - பள்ளி பாடத் திட்டத்தில் பிரமாண்ட சீர்திருத்தம் - நடைமுறைப் படுத்தும் பணி துவங்கியது 2023-ல் புதிய பாட புத்தங்கள் தயாராகும்