ஆசிரியர் மாணவர்களின் விகிதம் - உலக நாடுகளின் பட்டியல்

ஆசிரியர் மாணவர்களின் விகிதம் - உலக நாடுகளின் பட்டியல்
சான்மாரிகோ ~ 7 - மாணவர்கள்
ஆஸ்திரியா ~ 11 - மாணவர்கள்
ருவான்டா ~ 12 - மாணவர்கள்
டென்மார்க் ~ 12 - மாணவர்கள்
லக்சம்பர்க் ~ 12 - மாணவர்கள்
 
கியூபா ~ 13 - மாணவர்கள்
அங்கேரி ~ 14 - மாணவர்கள்
சவூதி அரேபியா ~ 16 - மாணவர்கள்
ஆஸ்திரேலியா ~ 17 - மாணவர்கள்
ரூத் தீவுகள் ~ 17 - மாணவர்கள்
கனடா ~ 17 - மாணவர்கள்
குவைத் ~ 18 - மாணவர்கள்
பிரிட்டன் ~ 18 - மாணவர்கள்
சோமாலியா ~ 19 - மாணவர்கள்
அர்ஜென்டைனா ~ 19 - மாணவர்கள்
தாய்லாந்து ~ 20 - மாணவர்கள்
கம்பூசியா ~ 22 - மாணவர்கள்
மலேசியா ~ 22 - மாணவர்கள்
ஈரான் ~ 22 - மாணவர்கள்
தமிழ்நாடு ~  40 - மாணவர்கள்