மாணவர்களுக்கு மட்டும் விடுமுறை அளித்துவிட்டு ஆசிரியர்களை பழிவாங்கும் நோக்கில் செயல்படும் தமிழக அரசுக்கு கண்டனம் - தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் மன்றம் பொதுத்செயலாளர் திரு.பாவலர் க.மீனாட்சிசுந்தரம்