பள்ளியில் print எடுத்து பராமரிக்கவேண்டியவை User Name & Password

*1.பள்ளியின் பெயர்:*
*2.ஒன்றிய பெயர்:*
*3.மாவட்டம்:*
*4.School EMIS NO:*
*5.TN EMIS*
*User ID:*
*Password:*
*6.Minority Scholarship*
*User ID:*
*Password:*
 
*7.BAS Attendance*
*User ID:*
*Password:*
*8.All Teachers Bio-Metric Attendance*
*User ID:*
*Password:*
*9.Inspire Award*
*User ID:*
*Password:*
*10.Teachers EMIS Login*
*User ID:*
*Password:*
*11.School E-mail*
*User ID:*
*Password:*
*12.MDM*
*Noon Meal SMS NO:*
*13.BEO CELL NO:*
*14.CRC CO-ORDINETOR CELL NO:*
*15.BRT CELL NO:*
 
*16.SMC PRESIDENT CELL NO:*
*17.SCHOOL SMC BANK Account NO:*
*18.BEO OFFICE E-MAIL ID:*