01.01.2020-நிலவரப்படி பதவி உயர்வுக்குத் தகுதியான தேர்ந்தோர் பட்டியல் தயாரித்தல் -அறிவுரைகள் வழங்குதல் சார்ந்து இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

01.01.2020-நிலவரப்படி பதவி உயர்வுக்குத் தகுதியான தேர்ந்தோர் பட்டியல் தயாரித்தல் -அறிவுரைகள் வழங்குதல் சார்ந்து   இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

CLICK HERE TO DOWNLOAD