அரசு நிதியுதவி பெறும் பள்ளிகள் -ஆசிரியர்கள் தகுதித் தேர்வு தேர்ச்சியின்றி நியமனம் செய்யப்பட்ட ஆசிரியர்கள் சார்ந்த விபரம் கோருதல் -