*மாநிலம் முழுவதும் உள்ள சுமார் 58118 பட்டதாரி ஆசிரியர்களின் Seniority List பள்ளிக்கல்வி இயக்குனர் அவர்களால் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது*