ஏற்கனவே பணிபுரிந்த பள்ளியிலே பணியாற்ற மாவட்ட கல்வி அலுவலர்கள் நடவடிக்கை எடுக்கலாம் - தொலைக்காட்சி செய்தி