மார்ச் 2018-மேல்நிலை முதலாமாண்டு பொதுத்தெர்வு அகமதிப்பீட்டிற்கான அறிவுரை வழங்குல் தொடர்பான அறிவுரைகள்