இருக்கை கண்காணிப்பாளர் பதவியிலிருந்து கண்காணிப்பாளர் பதவிக்கு பணி மாறுதல் பெயர் பட்டியல்