01.06.2017 முதல் தலைமையாசிரியர்கள், உதவி தலைமையாசிரியர்கள் மற்றும் அலுவலக பணியாளர்கள் பள்ளிக்ககு வருகை தந்து இணைப்பில் கண்ட பணிகளை பள்ளி திறப்பதற்கு முன் செயல்பாடுகளை செய்து முடிக்க அறிவுறுத்துதல்