மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை - "தூய்மையான பாரதம் தூய்மையான பள்ளி" ( SWACHH BHARATH SWACHH VIDHAYALAYA ) - பள்ளிகளில் மேற்கொள்ளவேண்டிய நடவடிக்கைகள் - இயக்குனர் செயல்முறைகள்