சிறுபான்மை மொழி - ஆசிரியர்களுக்கு பணிவரன் முறைபடுத்தி ஆணை வெளியீடு

 பள்ளிக்கல்வி - சார்நிலைப்பணி - 2012 ஆம் ஆண்டு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் நேரடியாக நியமிக்கப்பட்ட (சிறுபான்மை மொழி) ஆசிரியர்களுக்கு பணிவரன் முறைபடுத்தி ஆணை வெளியீடு