தமிழ்நாடு அமைச்சுப் பணி - இளநிலை உதவியாளர் / உதவியாளர்களுக்கு பவானிசாகர் அரசு அலுவலர் பயிற்சி நிலையத்தில் அடிப்படை பயிற்சி வழங்குதல் - நிலுவையிலுள்ள இளநிலை உதவியாளர் / உதவியாளர்கள் பெயர் பட்டியல் தொகுத்தல் சார்பான உத்தரவு