மாதத்தில் 2 நாள் அனுமதியுடன் அல்லது அனுமதி இல்லாமல் கால தாமத வருகைக்கு அனுமதி உண்டு -அ.ஆ.எண்.414 ப.நி.சீ.துறை.நாள்.17:07:1989