மாதாந்திர வரவு-செலவின அறிக்கை சமர்பிக்கப்படும்பொழுது தலைமை ஆசிரியர்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டியவை