20.07.2011 க்கு பிறகு பணிநியமனம் பெற்ற ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் கட்டாயம் தேர்ச்சி பெற்றால் மட்டுமே selection grade வழங்கப்படும் - மாவட்ட கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்

 20.07.2011 க்கு பிறகு பணிநியமனம் பெற்ற ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் கட்டாயம் தேர்ச்சி பெற்றால் மட்டுமே selection grade வழங்கப்படும்.