அனைத்து ஆசிரியர் சங்கங்களுடன் அமைச்சர் & செயலர் 22/6/2023 & 24/06/2023 அன்று கலந்துரையாடல் கூட்டம் நடைபெறுதல் சார்ந்து பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்....

 அனைத்து  ஆசிரியர் சங்கங்களுடன் அமைச்சர் & செயலர் 22/6/2023 & 24/06/2023 அன்று கலந்துரையாடல் கூட்டம் நடைபெறுதல் சார்ந்து பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்....