இன்று (19.05.2023) 10ஆம் வகுப்பு & 11 ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு -

 இன்று (19.05.2023) 10ஆம் வகுப்பு & 11 ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு.

Results ஐ பார்க்க Direct Link
 

10th Std Results @ 10 am