பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் வெளியிட்டுள்ள செய்தி!*

 பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் வெளியிட்டுள்ள செய்தி!

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇