2017-18,2018-19 மற்றும் 2019-20 ஆம் ஆண்டுக்கான ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்ட இயற்பியல், வேதியியல், கணிதம், உயிரியல், தாவரவியல் ,விலங்கியல் முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு (Direct PG) பொதுவான பணிவரன்முறை ஆணை வழங்கி பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் (மேல்நிலைக் கல்வி) செயல்முறைகள்...

 2017-18,2018-19 மற்றும் 2019-20 ஆம் ஆண்டுக்கான ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்ட இயற்பியல், 


வேதியியல்,


கணிதம், 


உயிரியல், 


தாவரவியல் ,


விலங்கியல் 


முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு (Direct PG) பொதுவான பணிவரன்முறை ஆணை வழங்கி பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர்  (மேல்நிலைக் கல்வி) செயல்முறைகள்...