பள்ளி நிகழ்வுகள் புகைப்படங்கள் Emis தளத்தில் பதிவேற்றம் செய்தல் வழிமுறை: School event , Staff event , Students event- ல் பதிவு செய்யத்தக்க புகைப்படங்கள்

 பள்ளி நிகழ்வுகள் புகைப்படங்கள் Emis தளத்தில் பதிவேற்றம் செய்தல் வழிமுறை:


Emis - 

school login-

school-

school pictures-

event-

year-

student event- 

children's day - 

upload images

School event ல் பதிவு செய்யத்தக்க புகைப்படங்கள்:
👇👇👇👇👇👇👇👇
1. Independence day
2. Republic day
3.Annual day
4.Sports day
5. கல்வி வளர்ச்சி நாள்
6.Sports meet
7.awareness programs
8.field trip
9.movie screening
10. Carrier guidance

Staff event ல் பதிவு செய்யத்தக்க புகைப்படங்கள்:
👇👇👇👇👇👇👇👇
1.Teachers day
2. CRC training
3. எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி
4.கற்றலில் மேம்பாடு
5.கற்றலில் இனிமை
6. ICT training
7.safety training
8. IED training

Students event ல் பதிவு செய்யத்தக்க புகைப்படங்கள்:
👇👇👇👇👇👇👇👇
1. Children's day
2. Competition
3.NCC
4.NSS
5.JRC
6.SCOUT
7.ECO CLUB

பதிவு செய்யும் எளிய வழிமுறை -Click here