6 ஆம் வகுப்பு முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரையில் அறிவியல் பாட புத்தகத்தில் உள்ள செயல்பாடுகள் ( Activities) மற்றும் செய்முறை பயிற்சிகள் ( practical ). ஆக்கம் - திரு. சு. கோடீஸ்வரன் ஆய்வக உதவியாளர் வேலூர் மாவட்டம்

 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரையில் அறிவியல் பாட புத்தகத்தில் உள்ள செயல்பாடுகள் ( Activities) மற்றும் செய்முறை பயிற்சிகள் ( practical )அறிவியல் சோதனைகள் மற்றும் செய்முறை பயிற்சிகள் வகுப்பறையில் ஆசிரியர்கள் எளிமையாக கற்றுத்தர அவசியம் பயன்படும்


இந்த கட்டகத்தில் பாடத் தலைப்பு பக்க எண் கற்றல் விளைவுகள் சோதனைகளுக்கு தேவைப்படும் பொருட்கள் ஆக என இடம் பெற்றுள்ளன