முதுகலை / பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு 28.11.2022 & 29.11.2022 ஆகிய நாட்களில் பணி நிரவல் கலந்தாய்வு - பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள்!!!

 முதுகலை / பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு 28.11.2022 & 29.11.2022 ஆகிய நாட்களில் பணி நிரவல் கலந்தாய்வு - பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள்!!