வரும் அக்டோபர் 15ஆம் தேதி நடைபெற இருந்த குறு வளமைய பயிற்சி ( CRC கூட்டம்) அக்டோபர் 29ஆம் தேதிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது

 வரும் அக்டோபர் 15ஆம் தேதி நடைபெற இருந்த குறு வளமைய பயிற்சி ( CRC கூட்டம்) அக்டோபர் 29ஆம் தேதிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது