அனைத்து வகை ஆசிரியர்களும் (1 to 12) PINDICS படிவத்தை EMIS இணையத்தில் இன்று முதல் பதிவேற்ற உத்தரவு SPD செயல்முறைகள்

 அனைத்து வகை ஆசிரியர்களும் (1 to 12) PINDICS படிவத்தை EMIS இணையத்தில் இன்று முதல் பதிவேற்ற உத்தரவு SPD செயல்முறைகள்