அரசாணை -220-Dr.இராதாகிருஷ்ணன் விருதுக்கு தேர்வு செய்வதற்கான முழு அரசாணை வெளியீடு!!!

 அரசாணை -220-Dr.இராதாகிருஷ்ணன் விருதுக்கு தேர்வு செய்வதற்கான முழு அரசாணை வெளியீடு!!!

அரசாணை மற்றும் படிவம் 
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇