மருத்துவச் சான்றின் பேரில் ஈட்டா விடுப்பு ( மருத்துவ விடுப்பு) துய்க்கும் போது முன்னிணைப்பு (Prefix) மற்றும் பின்னிணைப்பு (Suffix) இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் எனும் அரசுக் கடிதம் - வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு 1995!!!- pdf

 மருத்துவச் சான்றின் பேரில் ஈட்டா விடுப்பு ( மருத்துவ விடுப்பு) துய்க்கும் போது முன்னிணைப்பு (Prefix) மற்றும் பின்னிணைப்பு (Suffix) இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் எனும் அரசுக் கடிதம் - வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு 1995!!!


👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇