அரசு தொடக்க நடுநிலை, உயர்நிலை & மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் இருப்பில் உள்ள மடிக்கணினிகளை பயிற்சிக்கு பயன்படுத்துதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!

 இருப்பில் உள்ள மடிக்கணினிகளை பயிற்சிக்கு பயன்படுத்துதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!