மாநிலக் கல்வி கொள்கை உருவாக்கிட அனைத்து தரப்பினரிடமிருந்து கருத்துக்கள் / ஆலோசனைகளை 15.09.2022 வரை பெற முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு செய்தி வெளியீடு!!!

 மாநிலக் கல்வி கொள்கை உருவாக்கிட அனைத்து தரப்பினரிடமிருந்து கருத்துக்கள் / ஆலோசனைகளை 15.09.2022 வரை பெற முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு செய்தி வெளியீடு!!!