ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி - தொகுப்பூதியத்தில் பணிபுரியும் மாற்றுத்திறனாளிகளை பணி நிரந்தரம் செய்ய விவரங்கள் கோரி மாநிலத் திட்ட இயக்குநர் உத்தரவு!!!

 ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி - தொகுப்பூதியத்தில் பணிபுரியும் மாற்றுத்திறனாளிகளை பணி நிரந்தரம் செய்ய விவரங்கள் கோரி மாநிலத் திட்ட இயக்குநர் உத்தரவு!!!