ஆசிரியர்களுக்கான பணி சார்ந்த தேவைகள் இணைய வழியில் பணிப்பலன்களை பெற புதிய மின்னனு செயலிஉருவாக்கப்பட்டது. பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வருதல் சார்ந்து - பள்ளிக்கல்வி ஆணையர் செயல்முறைகள்.