8462 தற்காலிக பணியிடங்களுக்கு (BC தலைப்பு) 3ஆண்டுகளுக்கு தொடர் நீட்டிப்பு வழங்கி அரசாணை வெளியீடு!

 8462 தற்காலிக பணியிடங்களுக்கு (BC தலைப்பு) 3ஆண்டுகளுக்கு தொடர் நீட்டிப்பு வழங்கி அரசாணை வெளியீடு!