தமிழகத்தில் பணியாற்றும், மற்றும் ஓய்வு பெற்ற அகில இந்திய பணியாளர் தொகுதி ஊழியர்களுக்கு 3 சதவீத அகவிலைப்படி உயர்வு

 தமிழகத்தில் பணியாற்றும், மற்றும் ஓய்வு பெற்ற  அகில இந்திய பணியாளர் தொகுதி ஊழியர்களுக்கு 3 சதவீத அகவிலைப்படி உயர்வு